Avtalevilkår
(Gjeldende fra 01.01.2022)

Definisjoner:
- Kjøper er den som har kjøpt tilgang til Cashless tjenesten og akseptert gjeldene avtalevilkår og betingelser. Tjenesten inkluderer et Cashless-kort 
- Kort og Kortet henviser til Cashless-kortet
- Kortholder er innehaver av kortet og den som signerer kortets bakside
- Selskapet er utstederen av kortet, Espos Norge AS.
 

 1. Kortet som er inkludert i tjenesten er ikke å anse som et kreditt- eller debetkort, men et kort med en forhåndsdefinert verdi og bruksgrense. Selskapet anbefaler at kortholder er over 13 år. Det er Kjøpers ansvar å påse at Kortholder fyller dette vilkåret. Kortet utstedes etter Selskapets til enhver tid gjeldene betingelser, prisliste og vilkår. Tilgang til tjenesten har en kostnad på kr 50,-.

 2. Kjøper velger selv hvor stor verdi kortet skal inneha, men saldo på Kortet kan ikke overskride:

  NOK 1.200,- ved påfylling med kontanter. Maksimal samlet sum for påfyllinger kan heller ikke overskride NOK 20.000,- i løpet av gyldighetsperioden på kortet.

  NOK 10.000,- ved påfylling med debet/kredittkort. Kortet kan fylles på et ubegrenset antall ganger i gyldighetsperioden.

 3. Beløp som fylles på Kortet overføres direkte til en separat oppgjørskonto for kundemidler. Midlene på oppgjørskontoen tilhører Kortholder og Selskapet er uberettiget til å råde over midlene til eget formål. Selskapets kreditorer kan ikke søke dekning i midlene. Oppgjørskontoen benyttes kun til transaksjoner knyttet til påfylling og bruk av Kortet.

 4. Verdien av innestående beløp på Kortet tilhører Kortholder, men Selskapet har rett til å belaste Kjøper for tilgang til Cashless tjenesten. Kortet må ikke under noen omstendighet belastes for verdi ut over det som til enhver tid er innestående på Kortet. Kortholder kan til enhver tid få opplyst saldo på Kortet ved å registrere Kortet under 'Mine kort' på www.cashless.no.

 5. For å unngå misbruk, skal Kortholder straks signere kortet etter mottak. Manglende signatur fritar ikke Kortholders ansvar for bruk og misbruk. Kortet skal oppbevares med forsiktighet tilsvarende bankkort og andre verdipapirer.

 6. Gyldighetsperioden for tjenesten med tilhørende Kort er 1 - ett - kalenderår. Gyldighetsperioden er påført kortet. Ubenyttet saldo på Kortet kan Kortholder refundere når som helst, også etter at gyldighetsperioden på Kortet er utløpt (gjelder ikke Kort fra 2014 eller tidligere). Etter Kortets gyldighetsperiode er utløpt påløper et administrasjonsgebyr for beløp som ikke er refundert. Administrasjonsgebyret er NOK 250,- per år og trekkes fra saldo på Kortet i januar hvert år.

 7. Innsigelser mot kjøp av varer og tjenester med Kortet, skal rettes til arrangementet hvor varen eller tjenesten er kjøpt. Slike innsigelser kan ikke rettes mot Selskapet. I den utstrekning Kortholder bestrider riktigheten av en belastning, må Kortholder reklamere til Selskapet uten ugrunnet opphold etter at Kortholder ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, forholdet.

 8. Bruk/belastning av Kortet skal skje mot fremleggelse av gyldig Kort. Kortholder har selv ansvar for å få tilbake Kortet etter transaksjonen.

 9. Kjøper samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse.

 10. Mistet Kort kan sperres av Cashless personell på alle Cashless arrangement. Kortet kan kun sperres dersom det er fylt på med bank- eller kredittkort. Mistet Kort erstattes ikke, men utestående saldo kan overføres til et erstatningskort, som Kortholder selv må anskaffe. Det tar 15 minutter fra Kortet er meldt sperret til systemet er oppdatert, og sperring kan garanteres. Kortholder står selv ansvarlig for eventuell misbruk i nevnte periode.

 11. Dersom Kortet er defekt skal Kortholder straks rapportere dette til Selskapet på telefon +47 406 45 215. Selskapet har rett til å nekte utstedelse av nytt Kort dersom Kortholder ikke kan sannsynliggjøre at vedkommende er rette innehaver av Kortet eller dersom Selskapet har begrunnet mistanke om svindel.

 12. Oppstår det tvist mellom Kjøper og Selskapet kan Kjøper bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og Kjøper har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. For nærmere informasjon se www.finansklagenemnda.no.